TestaViva DK ApS

Kigkurren 8 D, 1. tv.

2300 København S

CVR.nr.: 38364154

+45 88 62 60 50

info@testaviva.dk

Nedenstående betingelser og vilkår finder anvendelse på TestaVivas behandling af dine personoplysninger. 

Ved din benyttelse af det digitale værktøj på www.testaviva.dk (”Værktøjet”) afgiver du en række personoplysninger til TestaViva, således at Værktøjet fungerer bedst muligt og leverer den mest relevante information til dig.

TestaViva kan også have modtaget personoplysninger om dig i forbindelse med en brugers benyttelse af Værktøjet. I så fald modtager du en særskilt besked herom.

TestaViva er dataansvarlig for disse personoplysninger og opbevarer og gør brug af disse oplysninger, så længe opbevaringen og brugen er relevant for anvendelsen af Værktøjet.

1.                  Hvad bruger TestaViva dine personoplysninger til, og på hvilket grundlag?

1.1 TestaViva behandler de oplysninger, som du indtaster ved hjælp af Værktøjet, når du opretter dig som bruger på TestaViva eller som en af TestaVivas brugere har indtastet om dig. TestaViva benytter således dine oplysninger til at udarbejde de dokumenter, som vores brugere ønsker udarbejdet.

Vi anvender interesseafvejningsreglen i GDPR artikel 6 (1) (f) som hjemmel til denne registrering, da TestaViva har en legitim interesse i at behandle disse personoplysninger med henblik på at stille vores Værktøj til rådighed for vores brugere.

1.2               Når TestaViva sender dig e-mails samarbejder vi med vores udbyder MailChimp. I denne forbindelse behandler vi (og videresender til MailChimp) en række af oplysninger om dig i form af navn, e-mail, tags på hvilke mail-kampagner du har fået, om du er subscriber, open rate, click rate, historik over aktivitet for sendte e-mailkampagner samt eventuelt IP-adresse, personligt oprettelseslink og favorit e-mail klient.

Disse persondata behandler vi med det formål at personliggøre vores e-mails til dig, for at administrere vores e-mailservice samt for at sikre os, at du har givet samtykke til at modtage e-mails fra os.

Vi anvender samtykke-reglen i GDPR artikel 6 (1) (a) som hjemmel til denne registrering, samt interesseafvejningsreglen i GDPR artikel 6 (1) (f), da TestaViva har en legitim interesse i at behandle disse personoplysninger med henblik på at administrere vores e-mailingliste.

Personoplysninger der behandles af TestaViva’s underdatabehandler MailChimp, jf. ovenstående, kan blive behandlet på servere i EU eller USA. MailChimp er underlagt og overholder Privacy Shield og er certificeret i forhold til EU-US Privacy Shield Frameworks.

1.3               Herudover behandler TestaViva oplysninger om CPR-nummer til de følgende formål:

  • – for at kunne tinglyse fremtidsfuldmagter og ægtepagter,
  • – for at sikre dokumentets gyldighed og for at garantere parternes identitet i forbindelse med oprettelse af samejekontraker, samt
  • – da det er et gyldighedskrav i forbindelse med oprettelse af et testamente, forhåndssamtykke til uskiftet bo og begunstigelseserklæringer.

TestaViva behandler oplysninger om CPR-nummer, da det er nødvendigt, af hensyn til etablering, håndhævelse eller forsvar af et retskrav, eksempelvis i forbindelse med arv, i henhold til databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4 jf. § 7, stk. 1, jf. GDPR artikel 9 (2) (f).  

1.4               TestaViva vil også behandle oplysninger om dit tilhørsforhold til Fagbevægelsens Hovedorganisation, såfremt du benytter dit medlemskab hertil for at opnå fordele hos TestaViva. TestaViva behandler denne information på baggrund af dit udtrykkelige samtykke, i henhold til GDPR artikel 9 (2) (a).

1.5               Herudover kan TestaViva anvende dine personoplysninger til at besvare dine henvendelser på din opfordring.

TestaViva anvender GDPR artikel 6 (1) (f) som behandlingsgrundlag, da TestaViva har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger med henblik på at besvare dine henvendelser.

1.6               Endelig kan TestaViva anvende dine personoplysninger med henblik på at kontakte dig telefonisk for at give dig teknisk eller juridisk assistance, eksempelvis såfremt du deltager i et pilotprojekt og ikke har aktiveret din brugerprofil, såfremt du ikke har færdiggjort et igangværende dokument eller såfremt et af dig udarbejdet dokuments vilkår varierer væsentligt fra, hvorledes denne type dokuments vilkår almindeligvis er udfærdiget.

Den telefoniske kontakt vil udelukkende finde sted med henblik på at give dig teknisk eller juridisk assistance, og ikke med henblik på at markedsføre TestaVivas produkter eller services. 

TestaViva anvender GDPR artikel 6 (1) (f) som behandlingsgrundlag, da TestaViva har en legitim interesse i at kontakte dig, såfremt du oplever tekniske eller juridiske udfordringer i forbindelse med brugen af Værktøjet.

2.                  Videregiver TestaViva dine personoplysninger til andre?

2.1               TestaViva vil videregive dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt

–        for at opfylde et af de ovenstående formål,

–        til TestaVivas tekniske supportudbydere for at forvalte TestaVivas Værktøj, i henhold til GDPR artikel 6 (1) (f), da TestaViva har en legitim interesse i at have en funktionsdygtig hjemmeside samt

–        hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller andet retligt grundlag, i henhold til GDPR artikel 6 (1) (c), da TestaViva således har en retlig forpligtelse til at opbevare og videregive disse oplysninger.

2.2               Herudover vil TestaViva overgive det testamente, forhåndssamtykke til uskiftet bo, begunstigelseserklæring og/eller samejekontrakt som du har udarbejdet gennem Værktøjet til skifteretten i den retskreds som du tilhører ved din død.

I forbindelse hermed anvender TestaViva GDPR artikel 6 (1) (b) som behandlingsgrundlag, da videregivelsen af oplysningerne er nødvendig for at opfylde den aftale som TestaViva har indgået med dig samt GDPR artikel 9 (2) (f), da videregivelsen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

2.3               TestaViva overgiver yderligere dine personoplysninger til TestaVivas samarbejdspartnere, dog kun i det omfang du har givet udtrykkeligt samtykke dertil, jf. GDPR artikel 6 (1) (a) og artikel 9 (2) (a).

Såfremt du ønsker at komme i kontakt med en af TestaVivas samarbejdspartnere, vil du særligt og udtrykkeligt i TestaViva-løsningen blive anmodet om samtykke til, at TestaViva overlader personlige informationer som eksempelvis dit CPR-nummer, navn, e-mail, adresse mv. til TestaVivas samarbejdspartnere med det formål

  • – at sikre, at TestaVivas samarbejdspartnere kan tage kontakt til dig,
  • – at sikre en entydig identifikation af dig, samt
  • – at sikre, at samarbejdspartneren modtager informationer, der gør, at denne kan forberede og give dig den bedst mulige rådgivning.

2.4               TestaVivas samarbejdspartnere vil kun henvende sig direkte til dig, såfremt du udtrykkeligt har givet samtykke dertil, jf. GDPR artikel 6 (1) (a) og artikel 9 (2) (a). Du kan til enhver tid se en konkret og udtømmende liste over TestaVivas samarbejdspartnere her.

På www.testaviva.dk kan du finde en liste over de samtykker, som du har afgivet i forbindelse med TestaVivas behandling af personoplysninger, ligesom du på samme side til enhver tid kan tilbagekalde afgivne samtykker.

2.5               I forbindelse med modtagelse af vederlag for vores tjenester, videregiver eller overlader vi visse personoplysninger til offentlige myndigheder, herunder SKAT, i forbindelse med dokumentation af retmæssig bogføring, i henhold til GDPR artikel 6 (1) (c), da TestaViva således har en retlig forpligtelse til at videregive disse oplysninger.

3.                  Hvor længe gemmes dine oplysninger?

3.1               TestaViva gemmer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde et af de ovenstående formål, eller så lang tid som det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning. Herefter slettes dine personoplysninger.

Personoplysninger slettes senest som følger:

Oplysningstype:Slettes senestBaggrund for opbevaring
Oplysninger om kunder  Tekniske brugeroplysninger, herunder brugernavn, password-oplysninger o.lign. slettes når kundeforholdet ophører.   Betalingstransaktioner slettes senest 5 år efter transaktionen.   Oplysninger der er indeholdt i rådgivning som TestaViva har ydet, slettes senest 10 år efter at rådgivningen er ydet.     Oplysninger om afdøde brugere gemmes i op til 2 år.            Følger af bogføringslovens kap. 5.   Oplysninger opbevares indtil der er indtrådt forældelse for rådgivningsydelserne. GDPR art. 6 (1) (f) og art. 9 (2) (f)   I de tilfælde hvor brugeren har valgt at opbevare dokumenter indtil efter sin død, opbevares dokumenterne indtil TestaViva har opfyldt sine aftalemæssige forpligtelser ved f.eks. at sikre, at skifteretter mv. har modtaget dokumenterne. GDPR art. 6 (1) (b)  

4.                  Hvilke rettigheder har du efter databeskyttelseslovgivningen?

4.1               Indsigt – du har ret til at få adgang til dine personoplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger TestaViva behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvordan TestaViva anvender dem. Du kan også få oplyst, hvor længe TestaViva opbevarer dine personoplysninger, hvem der modtager personoplysninger om dig samt modtage en kopi af de personoplysninger vi behandler om dig.

Denne rettighed kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder eller immaterielle rettigheder.

4.2               Berigtigelse eller sletning – du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet

Hvis du mener, at de personoplysninger som TestaViva behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til TestaViva og oplyse, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil TestaViva have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder eksempelvis, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål som TestaViva indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte TestaViva, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

4.3               Indsigelse – du har ret til at gøre indsigelse mod TestaVivas behandling af dine personoplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod TestaVivas behandling af dine personoplysninger. Hvis indsigelsen er berettiget, sørger TestaViva for, at behandlingen af dine personoplysninger hører op i så vidt et omfang som muligt.

4.4               Dataportabilitet – du har ret til at modtage dine personoplysninger

Du har under visse omstændigheder ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har overgivet til TestaViva. Du har også under visse omstændigheder ret til at få disse personoplysninger overført til en anden tjenesteudbyder. Disse personoplysninger vil blive overført i et almindeligt anvendt format.

5.                  Såfremt du vil gøre brug af dine rettigheder

Du kan kontakte TestaViva på info@testaviva.dk, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

 

Herefter undersøger TestaViva, om det er muligt, og giver dig svar på henvendelsen så hurtigt som muligt, og senest en måned efter modtagelsen af henvendelsen.

6.                  Klage til Datatilsynet

Såfremt TestaViva ikke giver dig fuldt medhold i din indsigelse, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet ved at følge instruktionerne på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

7.                  Behandling af dine personoplysninger som arving, begunstiget mv.

Såfremt TestaViva behandler personoplysninger om dig i forbindelse med, at en af vores brugere begunstiger dig i et hos TestaViva oprettet testamente, begunstigelseserklæring e. lign. undlader TestaViva, i henhold til databeskyttelsesloven § 22, stk. 1, at oplyse dig herom, da TestaViva finder, at din interesse i oplysningerne herom findes at burde vige for afgørende hensyn til at holde indholdet af vores brugeres testamenter samt andre testamentariske dispositioner fortroligt indtil brugerens død.

8.                  Kan TestaViva ændre privatlivspolitikken?

TestaViva har ret til når som helst at foretage ændringer i denne politik og vil sikre at du underrettes herom.

Senest revideret den 4. september 2020.