Privatlivspolitik

TestaViva DK ApS
Kigkurren 8 D, 1. tv.
2300 København S
CVR.nr.: 38364154
+45 88 62 60 50
info@testaviva.dk

Nedenstående betingelser og vilkår finder anvendelse på TestaVivas behandling af Brugerens personoplysninger.

Ved Brugerens benyttelse af det digitale værktøj på www.testaviva.dk (”Værktøjet”) afgiver Brugeren en række personoplysninger til TestaViva, således at Værktøjet fungerer bedst muligt og leverer den mest relevante information til Brugeren. TestaViva er dataansvarlig for disse personoplysninger og opbevarer og gør brug disse oplysninger, så længe opbevaringen og brugen er relevant for Brugerens anvendelse af Værktøjet.

1 Hvad bruger TestaViva Brugerens personoplysninger til, og på hvilket grundlag?
1.1

TestaViva behandler kun de oplysninger, som Brugeren indtaster ved hjælp af Værktøjet, samt når Brugeren opretter sig som bruger på TestaViva. TestaViva benytter således Brugerens oplysninger til at udarbejde de dokumenter som Brugeren ønsker skal udarbejdes, samt til at sætte Brugeren i kontakt med TestaVivas samarbejdspartnere, i det omfang Brugeren har givet samtykke hertil.

TestaViva anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6. (1) (f) som hjemmel for denne registrering, da disse personoplysninger behandles med henblik på at stille vores Værktøj til rådighed for Brugerne, på disses opfordring.

TestaViva anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (c) samt art. 9 (2) (a) som behandlingsgrundlag, da TestaViva har fået Brugerens udtrykkelige samtykke til at behandle Brugerens personoplysninger.

1.2

Herudover kan TestaViva anvende Brugerens personoplysninger til at besvare Brugerens henvendelser på Brugerens opfordring.

TestaViva anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (f) som behandlingsgrundlag, da TestaViva har en legitim interesse i at opbevare Brugerens personoplysninger med henblik på at besvare Brugerens henvendelser.

1.3

Endelig kan TestaViva anvende Brugerens personoplysninger med henblik på at kontakte Brugeren telefonisk for at give Brugeren teknisk eller juridisk assistance, f.eks. såfremt Brugeren deltager i et pilotprojekt og ikke har aktiveret sin brugerprofil, såfremt Brugeren ikke har færdiggjort et igangværende dokument eller såfremt et af Brugeren udarbejdet dokuments vilkår varierer væsentligt fra, hvorledes denne type dokuments vilkår almindeligvis er udfærdiget.

Den telefoniske kontakt vil udelukkende finde sted med henblik på at give Brugeren teknisk eller juridisk assistance, og ikke med henblik på at markedsføre TestaVivas produkter eller services. TestaViva anvender databeskyttelses-forordningens art. 6 (1) (f) som behandlingsgrundlag, da TestaViva har en legitim interesse i at kontakte Brugeren, såfremt denne oplever tekniske eller juridiske udfordringer i forbindelse med brugen af Værktøjet.

2 Videregiver TestaViva Brugerens personoplysninger til andre?
2.1

TestaViva vil videregive Brugerens personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for at opfylde et af de ovenstående formål, til at forvalte TestaVivas hjemmeside (f.eks. teknisk support og finansielle institutioner) eller hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller andet retligt grundlag. I sidstnævnte tilfælde anvender TestaViva databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (c) som behandlingsgrundlag, da TestaViva har en retlig forpligtelse til at opbevare og videregive disse oplysninger.

2.2

Herudover vil TestaViva overgive det testamente som Brugerens har udarbejdet gennem Værktøjet til skifteretten i den retskreds som Brugeren tilhører ved Brugerens død. I forbindelse hermed anvender TestaViva databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som behandlingsgrundlag, da videregivelsen af oplysningerne er nødvendig for at opfylde den aftale som TestaViva har indgået Brugeren samt databeskyttelsesforordningens art. 9 (2) (f), da videregivelsen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

2.3

TestaViva overgiver yderligere Brugerens personoplysninger til TestaVivas samarbejdspartnere, dog kun i det omfang Brugeren har givet udtrykkeligt samtykke dertil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (c).

2.4

Såfremt Brugeren ønsker at komme i kontakt med en af TestaVivas samarbejdspartnere, vil Brugeren særligt og udtrykkeligt i TestaViva-løsningen blive anmodet om samtykke til, at TestaViva overlader personlige informationer som f.eks. Brugerens cpr.nr, navn, e-mail, adresse mv. til TestaVivas samarbejdspartnere med det formål

  • - at sikre, at TestaVivas samarbejdspartnere kan tage kontakt til Brugeren, samt
  • - at sikre, at samarbejdspartneren modtager informationer, der gør, at denne kan forberede og give den bedst mulige rådgivning.

2.5

TestaVivas samarbejdspartnere vil kun henvende sig direkte til Brugeren, såfremt Brugeren udtrykkeligt har anmodet om dette. Brugeren kan til enhver tid se en konkret og udtømmende liste over TestaVivas samarbejdspartnere her.

2.6

På www.testaviva.dk kan Brugeren finde en liste over de samtykker, som Brugeren har afgivet i forbindelse med TestaVivas behandling af personoplysninger, ligesom Brugeren på samme side til enhver tid kan tilbagekalde afgivne samtykker.

2.7

I forbindelse med modtagelse af vederlag for vores tjenester, videregiver eller overlader vi visse personoplysninger til offentlige myndigheder, herunder SKAT, i forbindelse med dokumentation af retmæssig bogføring.

3 Hvor længe gemmes Brugerens oplysninger?
3.1

TestaViva gemmer Brugerens personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde et af de ovenstående formål, eller så lang tid som det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, hvorefter Brugerens personoplysninger slettes.

3.2

De oplysninger, som vi har registreret om dig i forbindelse med modtagelse af vederlag for vores tjenester, gemmer vi i op til fem år efter modtagelsen, med mindre det er nødvendigt, at oplysningerne opbevares i længere tid.

3.3

Opbevaringen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c), da denne behandling er nødvendig for at overholde vores forpligtelser efter bestemmelserne i bogføringslovens kapitel 5.

4 Hvilke rettigheder har Brugeren efter databeskyttelseslovgivningen?
4.1

Indsigt - Brugeren har ret til at få adgang til sine personoplysninger

Brugeren har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger TestaViva behandler om Brugeren, hvor de stammer fra, og hvordan TestaViva anvender dem. Brugeren kan også få oplyst, hvor længe TestaViva opbevarer Brugerens personoplysninger, og hvem, der modtager personoplysninger om Brugeren.

Denne rettighed kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder eller immaterielle rettigheder.

4.2

Berigtigelse eller sletning - Brugeren har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet.3

Hvis Brugeren mener, at de personoplysninger som TestaViva behandler om Brugeren er unøjagtige, har Brugeren ret til at få dem rettet. Brugeren skal henvende sig til TestaViva og oplyse, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil TestaViva have en forpligtelse til at slette Brugerens personoplysninger. Det gælder f.eks., hvis Brugeren trækker sit samtykke tilbage. Hvis Brugeren mener, at Brugerens personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål som TestaViva indhentede dem til, kan Brugeren bede om at få dem slettet. Brugeren kan også kontakte TestaViva, hvis Brugeren mener, at Brugerens personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

4.3

4.3 Indsigelse – Brugeren har ret til at gøre indsigelse mod TestaVivas behandling af Brugerens personoplysninger

Brugeren har ret til at gøre indsigelse mod TestaVivas behandling af Brugerens personoplysninger. Hvis indsigelsen er berettiget, sørger TestaViva for, at behandlingen af Brugerens per-sonoplysninger hører op.

4.4

Dataportabilitet – Brugeren har ret til at modtage Brugerens personoplysninger

Brugeren har under visse omstændigheder ret til at modtage de personoplysninger, som Bru-geren har stillet til rådighed for Værktøjet. Brugeren har også under visse omstændigheder ret til at få disse personoplysninger overført til en anden tjenesteudbyder. Disse personoplysnin-ger vil blive overført i et almindeligt anvendt format.

5 Såfremt Brugeren vil gøre brug af sine rettigheder

Kontakt TestaViva på info@testaviva.dk.

Hvis Brugeren ønsker at gøre brug af en af ovenstående rettigheder, undersøger TestaViva, om det er muligt, og giver Brugeren svar på henvendelsen så hurtigt som muligt, og senest en måned efter modtagelsen af henvendelsen.

6 Klage til Datatilsynet

Såfremt TestaViva ikke giver Brugeren fuldt medhold i sin indsigelse, har Brugeren ret til at indgive en klage til Datatilsynet ved at følge instruktionerne på Datatilsynets hjemmeside.

7 Kan TestaViva ændre privatlivspolitikken?

TestaViva har ret til når som helst at foretage ændringer i denne politik og vil sikre at brugeren underrettes herom.

Sidst revideret den 6. maj 2019.