fbpx

Privatlivspolitik til kunder

TestaViva DK ApS
Kigkurren 8G, 4. tv.
2300 København S

CVR.nr.: 38364154

+45 88 62 60 50
info@testaviva.dk

Nedenstående betingelser og vilkår finder anvendelse på TestaVivas behandling af dine personoplysninger. 

Ved din benyttelse af det digitale værktøj på www.testaviva.dk (”Værktøjet”) afgiver du en række personoplysninger til TestaViva, således at Værktøjet fungerer bedst muligt og leverer den mest relevante information til dig.

TestaViva kan også have modtaget personoplysninger om dig i forbindelse med en brugers benyttelse af Værktøjet. I så fald modtager du en særskilt besked herom.

TestaViva er dataansvarlig for disse personoplysninger og opbevarer og gør brug af disse oplysninger, så længe opbevaringen og brugen er relevant for anvendelsen af Værktøjet.

1. Indledning

1.1 I denne privatlivspolitik (”Politikken”) beskrives, hvordan TestaViva DK ApS (”os”, ”vi”eller ”vores”) i rollen som dataansvarlig indsamler og behandler dine personoplysninger i forbindelse med køb af ydelser, medlemskab, produkter eller generel brug af vores hjemmeside.

1.2 Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (”GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt.

2Typer af personoplysninger som behandles

2.1 Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger:


a) navn
b) adresse
c) telefonnummer
d) e-mail
e) CPR-nummer
f) købshistorik
g) fakturerings- og bogføringsbilag
h) regning status (saldo, kundepoint el.)
i) alder
j) kundenummer
k) IP-adresse
l) adgangskode

2.2 Vi behandler de oplysninger, som du indtaster ved hjælp af Værktøjet, når du opretter dig som bruger på TestaViva eller som en af TestaVivas brugere har indtastet om dig. TestaViva benytter således dine oplysninger til at udarbejde de dokumenter, som vores
brugere ønsker udarbejdet.

2.3 Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig og, hvor det er relevant, fra eksterne kilder. Ved din benyttelse af det digitale værktøj på www.testaviva.dk afgiver du en række personoplysninger til TestaViva, således at Værktøjet fungerer bedst muligt og leverer den mest relevante information til dig. Vi kan også have modtaget personoplysninger om dig i forbindelse med en brugers benyttelse af Værktøjet.

2.4 Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne Politik.

3. Formål med behandlingen af personoplysninger

3.1 Vi behandler kun dine personoplysninger, såfremt vi har et legitimt formål og i så fald i overensstemmelse med reglerne i GDPR. Personoplysningerne kan alt efter omstændighederne behandles til følgende formål:


a) For at kunne levere eller tilbyde ydelser eller produkter brugere, kunder eller
medlemmer.
b) At besvare forespørgsler og/eller klager fra brugere, kunder eller medlemmer.
c) For at forbedre vores produkter, ydelser eller hjemmeside.
d) At sende nyhedsbreve via e-mail.
e) At kunne yde support og give servicemeddelelser, herunder besvare spørgsmål
eller klager og sende opdateringer om vores produkter og ydelser.

f) At sende direkte markedsføring til brugere, kunder eller medlemmer (såsom e-
mails, MMS, direkte meddelelser på sociale medier osv.).

g) For at opbevare personoplysninger i det omfang, det er et krav i henhold til
gældende lovgivning, eksempelvis opbevaring af regnskabs- og bogholderibilag.
h) At levere servicemeddelelser og information til brugere, kunder eller medlemmer.

3.2 I tillæg til ovenstående behandler vi personoplysninger for følgende formål: Levering, drift og support I forbindelse med levering, drift og support af Værktøjet benytter TestaViva blandt andet værktøjerne Sentry.io, Aircall og HubSpot. I denne forbindelse behandler vi i begrænsede perioder enkelte oplysninger om dig i form af navn, e-mail og telefonnummer. Disse oplysninger behandler vi med det formål at levere Værktøjet, logge og analysere eventuelle tekniske fejl og yde support til dig såfremt du henvender dig til TestaViva med tekniske spørgsmål eller spørgsmål om brugen af Værktøjet.

TestaVivas nyhedsbreve Når TestaViva sender dig e-mails samarbejder vi med vores udbyder HubSpot. I denne forbindelse behandler vi en række af oplysninger om dig i form af navn, e-mail, tags på hvilke mail-kampagner du har fået, om du er subscriber, open rate, click rate, historik over aktivitet for sendte e-mailkampagner samt eventuelt IP-adresse, personligt oprettelseslink og favorit e-mail klient. Disse oplysninger behandler vi med det formål at personliggøre vores e-mails til dig, for at administrere vores e-mailservice samt for at sikre os, at du har givet samtykke til at modtage e-mails fra os.

Onboarding af brugere (levering af produkter) I forbindelse med at vores onboardingsteam ringer op og introducere vores kunder for tilbuddet samt igangsættelse og booking af møder benytter TestaViva værktøjerne

Herobase. I denne forbindelse behandler vi i begrænsede perioder enkelte oplysninger om dig i form af navn, e-mail, telefonnummer og partnertilknytning (bankforhold, forsikringsselskab, pensionsselskab). Disse persondata behandler vi med det formål at levere Værktøjet, logge og analysere eventuelle tekniske fejl og booke dig ind til møder såfremt du har givet samtykke til telefonisk onboarding.

Telefonisk assistance (teknisk eller juridisk)

Endelig kan TestaViva anvende dine personoplysninger med henblik på at kontakte dig telefonisk for at give dig teknisk eller juridisk assistance, eksempelvis såfremt du deltager i et pilotprojekt og ikke har aktiveret din brugerprofil, såfremt du ikke har

færdiggjort et igangværende dokument eller såfremt et af dig udarbejdet dokuments vilkår varierer væsentligt fra, hvorledes denne type dokuments vilkår almindeligvis er udfærdiget. Den telefoniske kontakt vil udelukkende finde sted med henblik på at give dig teknisk eller juridisk assistance, og ikke med henblik på at markedsføre TestaVivas produkter eller services.

4. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

4.1 Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:

 

a) Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f.

b) Grundlaget for behandlingen af de konkrete personoplysninger er dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan trække dit samtykke tilbage når som helst ved at kontakte os via de kontaktoplysninger angivet nederst i denne Politik. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, slettes personoplysningerne, der behandles på grundlag af samtykket, medmindre de kan eller skal behandles eksempelvis for at overholde en retlig forpligtelse.

c) Behandlingen er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c.

4.2 Vi foretager i tillæg til ovenstående i nogle tilfælde behandling af CPR-nummer. Inden vi foretager denne behandling, indhenter vi samtykke hertil, medmindre behandlingen foretages for at overholde lovgivningen eller en af de andre undtagelser i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2. Vi behandler CPR-nummer med følgende formål for øje: – for at kunne tinglyse fremtidsfuldmagter og ægtepagter, – for at sikre dokumentets gyldighed og for at garantere parternes identitet i forbindelse med oprettelse af samejekontraker, samt – da det er et gyldighedskrav i forbindelse med oprettelse af et testamente, forhåndssamtykke til uskiftet bo og begunstigelseserklæringer.
TestaViva behandler oplysninger om CPR-nummer, da det er nødvendigt, af hensyn til
etablering, håndhævelse eller forsvar af et retskrav, eksempelvis i forbindelse med arv,
i henhold til databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4 jf. § 7, stk. 1, jf. GDPR artikel 9 (2)
(f)..

4.3 I tillæg til ovenstående behandler vi personoplysninger om børn under 13 år. I det omfang vi behandler personoplysninger om børn under 13 år på baggrund af reglerne om samtykke, indhenter vi samtykke fra disse børns forældre/værge inden behandlingen. Vi behandler disse oplysninger med følgende formål for øje: Som livsarving i testamente.

4.4 Hvis vi sender direkte markedsføring til dig, herunder via e-mail, vil vi bede om dit forudgående samtykke i overensstemmelse med de gældende regler i markedsføringsloven.

4.5 TestaViva behandler oplysninger om CPR nummer – for at kunne tinglyse fremtidsfuldmagter og ægtepagter, – for at sikre dokumentets gyldighed og for at garantere parternes identitet i forbindelse med oprettelse af samejekontraker, samt – da det er et gyldighedskrav i forbindelse med oprettelse af et testamente, forhåndssamtykke til uskiftet bo og begunstigelseserklæringer. TestaViva behandler oplysninger om CPR-nummer, da det er nødvendigt, af hensyn til etablering, håndhævelse eller forsvar af et retskrav, eksempelvis i forbindelse med arv, i henhold til databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4 jf. § 7, stk. 1, jf. GDPR artikel 9 (2) (f).

Behandling af dine personoplysninger som arving, begunstiget mv.: Såfremt TestaViva behandler personoplysninger om dig i forbindelse med, at en af vores brugere begunstiger dig i et hos TestaViva oprettet testamente, begunstigelseserklæring e. lign. undlader TestaViva, i henhold til databeskyttelsesloven § 22, stk. 1, at oplyse dig herom, da TestaViva finder, at din interesse i oplysningerne herom findes at burde vige for afgørende hensyn til at holde indholdet af vores brugeres testamenter samt andre testamentariske dispositioner fortroligt indtil brugerens død.

5. Videregivelse og overførsel af personoplysninger

 

5.1 Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det, herunder når det er relevant og på din og eller dataansvarliges eventuelle konkrete anmodning herom.

5.2 Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere fra EU/EØS:
a) Databehandlere
b) Samarbejdspartnere
c) Myndigheder
d) SKAT (i forbindelse med bogføring mv.)

5.3 TestaViva vil overgive det testamente, forhåndssamtykke til uskiftet bo, begunstigelseserklæring og/eller samejekontrakt som du har udarbejdet gennem

Værktøjet til skifteretten i den retskreds som du tilhører ved din død. I forbindelse hermed anvender TestaViva GDPR artikel 6 (1) (b) som behandlingsgrundlag, da videregivelsen af oplysningerne er nødvendig for at opfylde den aftale som TestaViva har indgået med dig samt GDPR artikel 9 (2) (f), da videregivelsen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. TestaViva overgiver yderligere dine personoplysninger til TestaVivas samarbejdspartnere, dog kun i det omfang du har givet udtrykkeligt samtykke dertil, jf. GDPR artikel 6 (1) (a) og artikel 9 (2) (a). Du vil udtrykkeligt i TestaViva-løsningen blive anmodet om samtykke til, at TestaViva overlader personoplysninger som eksempelvis dit CPR-nummer, navn, e-mail, adresse

 

mv. til TestaVivas samarbejdspartnere med det formål

– at sikre, at TestaVivas samarbejdspartnere kan tage kontakt til dig,

– at sikre en entydig identifikation af dig, samt

– at sikre, at samarbejdspartneren modtager informationer, der gør, at denne kan

forberede og give dig den bedst mulige rådgivning.

Du kan se udtømmende liste over TestaVivas samarbejdspartnere her:

https://testaviva.dk/samarbejdspartnere

På www.testaviva.dk kan du finde en liste over de samtykker, som du har afgivet i

forbindelse med TestaVivas behandling af personoplysninger, ligesom du på samme

side til enhver tid kan tilbagekalde afgivne samtykker.

5.4 Vi bruger generelt forskellige eksterne og professionelle organisationer som leverandører og samarbejdspartnere til at levere eller assistere os med at levere vores services og produkter. De eksterne organisationer vil ikke modtage eller behandle personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader overførsel og behandling heraf. Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er databehandlere for os, sker deres behandling af personoplysninger altid i henhold til en databehandleraftale, som opfylder lovgivningens krav hertil. Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, sker deres behandling af

 

personoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelses- eller persondatapolitik, som de eksterne organisationer vil gøre opmærksom på, medmindre lovgivningen foreskriver andet.

5.5 Vi overfører personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden for EU/EØS. Vi overfører personoplysninger til følgende lande som ikke har modtaget en artikel 45 tilstrækkelighedsbeslutning: USA – alle databehandlere er certificeret i henhold til Data Privacy Framework. – Levering, drift og support

I forbindelse med levering, drift og support af Værktøjet benytter TestaViva følgende databehandlere: (1) Functional Software Inc.,132 Hawthorne, CA 94107 USA, der leverer Sentry.io, (2) Aircall SAS, 11-15, rue Saint Georges, 75009 Paris, Frankrig, der leverer Aircall-systemet og HubSpot Inc, 25 First Street, Cambridge, MA 02141, USA. – TestaVivas nyhedsbreve I forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve benytter TestaViva HubSpot Inc. Personoplysninger kan blive behandlet på servere i EU eller USA, og en eventuel overførsel er underlagt og overholder EU’s standardkontraktbestemmelser. – Onboarding af brugere (levering af produkter)

TestaViva anvender følgende underdatabehandlere: (1) Herobase Tobaksvejen 25, 2860 Søborg opkøbt af Enreach Campaigns 4633 Old Ironsides Dr, #418, Santa Clara, California, 95054, United States, der leverer Herobase, jf. ovenstående, kan blive behandlet på servere i DK eller EU.. Sådanne overførsler sker på baggrund af

 

standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget eller godkendt af EU- Kommissionen og muligvis vedtaget af en tilsynsmyndighed, inkl. eventuelle

 

supplerende foranstaltninger, hvorefter der for den konkrete overførsel er sikret et beskyttelsesniveau som er essentielt tilsvarende til det garanteret indenfor EU.

5.6 Vi kan kontaktes for mere information, herunder ved spørgsmål om vores brug af databehandlere, samarbejde med andre dataansvarlige, herunder datterselskaber, eller videregivelse af personoplysninger til tredjelande, samt for at modtage kopi af dokumentation for overførselsgrundlaget.

6. Sletning og opbevaring af personoplysninger

6.1 Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for dokumentation af overholdelse af blandt andet bogføringslovens bestemmelser. Ved spørgsmål angående opbevaringen og behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på den e-mailadresse, du finder i det sidste afsnit af denne Politik.

7. Dine rettigheder

7.1 Som registreret person har du en række rettigheder:

 

7.1.1 Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om

dig, formålet med behandlingen, og om vi videregiver personoplysningerne til

andre.

 

 

7.1.2 Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.

7.1.3 Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.

 

7.1.4 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplys-

ninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

 

 

7.1.5 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine

personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige

situation. En indsigelse kan være begrundet i behandling af personoplysninger

med henblik på direkte markedsføring.

 

 

7.1.6 Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse uden

menneskelig indblanding, medmindre afgørelsen er nødvendig for din

ansættelse hos os, eller foretagelsen af afgørelsen er hjemlet ved lov eller dit

udtrykkelige samtykke.

 

 

7.1.7 Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine

personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis

du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den

behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagekaldelsen.

 

 

7.1.8 Du har i visse tilfælde ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du

har afgivet til os.

 

 

7.1.9 Du kan altid klage til Datatilsynet.

 

7.2 Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke

sikkert, at du eksempelvis har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette

afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

7.3 Du kan finde mere information om dine rettigheder som registreret på Datatilsynets

hjemmeside.

 

7.4 Venligst brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder.

 

7.5 Vi bestræber os på at møde dine ønsker omkring vores behandling af

personoplysninger, men du kan altid indsende en klage til Datatilsynet.

8. Ændringer til denne politik

8.1 Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik. Hvis vi ændrer Politikken, ændrer vi datoen og versionen øverst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil vi meddele dette i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside, e-mail eller ved brug af andre kommunikationsmidler.

9. Kontaktinformation

9.1 Du er velkommen til at kontakte os på nedenfor angivet kontakt e-mail, hvis du:

a) er uenig i vores behandling eller mener, at vores behandling af dine

personoplysninger overtræder lovgivningen

 

b) har spørgsmål eller i øvrigt har kommentarer til denne Politik, eller

 

c) ønsker at udøve én eller flere af dine rettigheder som registreret person.

 

Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller

flere rettigheder, kan vi kontaktes på +45 88 62 60 50, Support@testaviva.dk.