Samtykke til uskiftet bo

En ægtefælle kan kun hensidde i uskiftet bo, hvis den afdøde ægtefælles eventuelle særbørn giver samtykke til det. Samtykke til uskiftet bo er en erklæring fra et særbarn, hvor særbarnet samtykker til, at dets forælders ægtefælle (dets bonusforælder) kan hensidde i uskiftet bo, hvis dets forælder skulle dø først.

Uskiftet bo har den praktiske betydning, at længstlevende bliver i boet og udskyder udlodningen af arven. Længstlevende beholder dermed rådigheden over hele fællesboet. Arven efter førstafdøde vil dermed blive udskudt til længstlevende vælger at skifte boet, gifter sig igen eller går bort.

Nødvendigt med samtykke

Hvis I har særbørn og ønsker at sikre, at den af jer, der bliver længstlevende, kan fortsætte livet uden at skulle udbetale arv, er det nødvendigt med et samtykke. Ved at få en erklæring om forhåndssamtykke er I sikre på, at jeres børn efterlever jeres ønske – det er ikke til at vide, om de senere vil efterkomme, hvad de eventuelt tidligere har lovet mundtligt.

Betingelser for uskiftet bo

Der er visse betingelser, der skal være opfyldt, før en ægtefælle kan hensidde i uskiftet bo:

  • I skal være gift - det er altså ikke muligt for samlevende – derudover må I ikke ved ægtepagt have bestemt særeje for hele jeres formue.
  • Særbørn skal give samtykke. Den afdødes særbørn skal give samtykke til, at længstlevende kan hensidde i uskiftet bo med den arv, de ellers var berettigede til at modtage fra deres forælder ved dennes død. De vil så få deres retmæssige arv, når længstlevende vælger at skifte, gifter sig igen eller denne går bort.
  • Det er vigtigt at påpege, at hvis særbørnene ikke er myndige, når der skal indhentes samtykkeerklæring, kan det typisk ikke lade sig gøre for den længstlevende at hensidde i uskiftet bo. Det vil nemlig kræve både samtykke fra børnenes anden biologiske forælder og Statsforvaltningen.
  • Statsforvaltningen vil ofte være tilbageholdende med at give samtykket, da det er Statsforvaltningens primære opgave at varetage barnets interesser, som objektivt set vil være at modtage arven efter den afdøde forælder.
  • Længstlevende må ikke være personligt konkurs. Det skyldes, at man ikke kan lade en insolvent person udtage førstafdødes formue som uskiftet bo, da den insolventes kreditorer dermed vil få mulighed for at søge sig godtgjort i disse midler.
  • Længstlevende skal være myndig for at kunne hensidde i uskiftet bo. Længstlevende må altså ikke være under værgemål eller på anden måde have fået frataget sin retlige handleevne.

Gyldighed

Erklæringen om forhåndssamtykke skal dateres og underskrives af særbarnet. Erklæringen vil herefter være gyldig.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at længstlevende ikke er bundet af erklæringen om forhåndssamtykke og dermed selv kan vælge at gøre brug af eller ikke gøre brug af erklæringen, når førstafdøde går bort.