fbpx

Hjem > Produkter > Samtykkeerklæring til uskiftet bo

Samtykkeerklæring til uskiftet bo

Hvad betyder det at underskrive en samtykkeerklæring til uskiftet bo? Og hvad vil det sige at bo i uskiftet bo? En samtykkeerklæring til uskiftet bo kan være relevant for sammenbragte familier med børn fra tidligere forhold. Alt det kan du læse meget mere om på denne side. 

Indholdsfortegnelse

Hvad er en samtykkeerklæring til uskiftet bo?

En samtykkeerklæring til uskiftet bo er en erklæring fra et særbarn, hvor særbarnet samtykker til, at dets forælders ægtefælle (dets bonusforælder) kan hensidde i uskiftet bo, hvis dets forælder skulle gå bort først. En ægtefælle kan kun hensidde i uskiftet bo, hvis den førstafdøde ægtefælles eventuelle særbørn giver samtykke til det. 

Uskiftet bo har den praktiske betydning, at længstlevende bliver i boet og udskyder udlodningen af arven. Længstlevende beholder dermed rådigheden over hele fællesboet. Arven efter førstafdøde vil dermed blive udskudt, til længstlevende vælger at skifte boet, gifter sig igen eller går bort. 

Hvem kan sidde i uskiftet bo?

Hvis din ægtefælle dør, kan du som længstlevende ægtefælle få formuen udleveret som et uskiftet bo ved skifteretten. Det vil sige, at du som længstlevende råder over hele den førstafdødes bo og venter med at dele arven til førstafdødes særbørn til et senere tidspunkt. 

For at sidde i uskiftet bo, skal du opfylde følgende: 

 • Din ægtefælle, er afgået ved døden 
 • Ved din ægtefælles død havde I børn sammen (fællesbørn), og/eller din ægtefælle havde børn sammen med en anden (særbørn). Dine egne særbørn er uden betydning for, om du kan sidde i uskiftet bo. 
 • I tilfælde af, at din ægtefælle havde særbørn, skal de samtykke til, at du kan sidde i uskiftet bo. 
 • Havde den førstafdøde ægtefælle fuldstændigt særeje, skal der skiftes med dennes særbørn, medmindre de giver afkald på deres arv. 

 

Den længstlevende ægtefælle kan selv bestemme, om denne ønsker at sidde i uskiftet bo. Dette er en ret, der ikke kan fratages. Det er kun førstafdødes særbørn, som kan bestemme, at længstlevende ikke kan sidde i uskiftet bo med dem. Ægtefællen kan dog selv vælge at give afkald på uskiftet bo. 

Hvornår bør du oprette en samtykkeerklæring?

Du bør oprette en samtykkeerklæring til uskiftet bo, hvis du er bonusforælder eller bonusbarn i en sammenbragt familie. Det vil sige, hvis du lever i en sammenbragt familie, hvor der er børn fra tidligere forhold. 

Det giver især mening, hvis du er forælder i en sammenbragt familie, hvor du har et eller flere bonusbørn, og hvis din ægtefælle, der er forælder til din/dine bonusbarn/-børn, går bort før dig. Da kan du med en samtykkeerklæring til uskiftet bo have mulighed for at vente med at skifte din ægtefælles bo, til du en dag evt. bliver gift på ny eller til den dag du selv går bort. 

Fordelen for dig kan i sådan et tilfælde være, at du kan blive boende i samme hjem og/eller opretholde samme levestandard, hvis din ægtefælle går bort før dig. 

Når I opretter en samtykkeerklæring, anbefaler TestaViva, at I samtidig opretter et testamente, fordi det kan være med til at sikre, at arven til jeres respektive børn ikke bliver skævfordelt alt efter hvem af din ægtefælle og dig der går bort først. Det kan samtidig være med til at skabe klarhed for dine børn om, hvad dine/jeres ønsker var. 

Hvorfor er det nødvendigt med et samtykke?

Hvis I har særbørn og ønsker at sikre, at den af jer, der bliver længstlevende, kan fortsætte livet uden at skulle udbetale arv, er det nødvendigt med et samtykke. Ved at få en erklæring om forhåndssamtykke er I sikre på, at jeres børn efterlever jeres ønske – det er ikke til at vide, om de senere vil efterkomme, hvad de eventuelt tidligere har lovet mundtligt. 

Regler

Der er visse betingelser, der skal være opfyldt, før en ægtefælle kan hensidde i uskiftet bo: 

 • Du skal være gift med den person, der er gået bort (det er altså ikke muligt for samlevende at sidde i uskiftet bo) – derudover må I ikke ved ægtepagt have bestemt fuldstændigt særeje for hele jeres formue. 
 • Særbørn skal give samtykke. Den førstafdødes særbørn skal give samtykke til, at længstlevende kan hensidde i uskiftet bo med den arv, de ellers var berettigede til at modtage fra deres forælder ved dennes død. De vil så få deres retmæssige arv, når længstlevende vælger at skifte, gifter sig igen, eller når denne går bort. 
 • Det er vigtigt at påpege, at hvis særbørnene ikke er myndige, når der skal indhentes samtykkeerklæring, kan det typisk ikke lade sig gøre for den længstlevende at hensidde i uskiftet bo. Det vil nemlig kræve samtykke Familieretshuset, som meget sjældent giver dette. 
 • Familieretshuset vil ofte være tilbageholdende med at give samtykket, da det er Familieretshusets primære opgave at varetage barnets interesser, som objektivt set vil være at modtage arven efter den førstafdøde forælder. 
 • Længstlevende må ikke være personligt konkurs. Det skyldes, at man ikke kan lade en insolvent person udtage førstafdødes formue som uskiftet bo, da den insolventes kreditorer dermed vil få mulighed for at søge sig godtgjort i disse midler. 
 • Længstlevende skal være myndig for at kunne hensidde i uskiftet bo. Længstlevende må altså ikke være under værgemål eller på anden måde have fået frataget sin retlige handleevne. 

Undtagelser

Hvis jeres samlede formue er under 850.000 kr. (2023-niveau), vil du blot få hele arven udleveret som ”suppleringsarv”, uden at der betales arv til andre. Når du får suppleringsarv, sidder du ikke i uskiftet bo. 

I tilfælde af at førstafdøde har et umyndigt særbarn, der har fået udpeget en skifteværge, vil det være skifteretten, der giver tilladelse til, at boet udleveres uskiftet. 

 Det er forudsat, at værgen eller skifteværgen samtykker til udlevering af det uskiftede bo, samt at udleveringen er forsvarlig under hensyn til særlivsarvingernes interesser og den længstlevende ægtefælles forhold. 

Fordele og ulemper

Fordele ved at sidde i uskiftet bo
Fordelen ved at sidde i uskiftet bo er, at man ikke skal udbetale arven til førstafdødes børn eller fællesbørn straks efter dødsfaldet. Det kan betyde, at man kan blive boende i sit hjem og ikke behøver at sælge hjemmet for at fordele arven til børnene. Hvis ikke man har mulighed for at sidde i uskiftet bo, skal den længstlevende udbetale halvdelen af arven efter førstafdøde til livsarvingerne, hvis der ikke er oprettet testamente, der laver anden fordeling. Et uskiftet bo giver dermed mulighed for at blive boende i det fælles hjem med fælles indbo. 

Omkostninger for behandling af dødsboet er sparet væk, til fordel for en retsafgift på 500 kr. 

Den længstlevende ægtefælle har fortsat rådighed over alle midler i boet og kan forbruge dem frit efter ønske, men rådigheden over midlerne i boet må dog ikke misbruges. Denne kan derfor sælge huset, tage på rejser, mv. 

Ulemper ved at sidde i uskiftet bo
Der kan være en række ulemper ved at sidde i uskiftet bo: 

 • Særbørnene til førstafdøde skal samtykke til uskiftet bo. Et sådant samtykke kan gives på forhånd ved en samtykkeerklæring. 

 • Den længstlevende må ikke misbruge sin rådighed over det uskiftede bo og kan derfor ikke give overdådige gaver, arveforskud, pengebeløb mv. Derimod må man gerne give sædvanlige gaver, have et almindeligt forbrug mv. 

 • Den længstlevende er begrænset til kun at oprette testamente over sin egen del af formuen, hvis vedkommende ønsker at oprette testamente. 

 • Det er ikke muligt at indgå nyt ægteskab, så længe man sidder i uskiftet bo. Før man kan indgå nyt ægteskab, skal boet skiftes. 

 • Alt hvad man tjener, mens man sidder i uskiftet bo, indgår i boet, så alt hvad du som længstlevende optjener efter førstafdødes død vil indgå i det bo, som førstafdødes særbørn også skal arve fra. 

 • Man indtræder i den afdødes skattemæssige stilling. 

 • Man bliver personligt ansvarlig for den afdøde ægtefælles gældsforpligtelser. 

Hvornår er samtykkeerklæringen gyldig?

Erklæringen om forhåndssamtykket skal dateres og underskrives af særbarnet, hvorefter det vil være juridisk gyldigt. For at der ikke sker fejl og for at undgå anfægtelser, anbefaler TestaViva, at du underskriver erklæringen med to vitterlighedsvidner. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at længstlevende ikke er bundet af erklæringen om forhåndssamtykket og dermed selv kan vælge at gøre brug af eller ikke gøre brug af erklæringen, når førstafdøde går bort. 

Eksempel på dokument

Få styr på din samtykkeerklæring til uskiftet bo

Hos TestaViva er der noget for alle. Vælg mellem en selvbetjeningsløsning, juridisk tjek eller komplet juridisk rådgivning.

Fra 900,-

Vælg den rigtige løsning for dig

Har du brug for juridisk tjek?

Du får 15 minutters telefonisk juridsk tjek af dit dokument med en jurist,
der sikrer, at alt er korrekt.

Priser

Selvbetjening

For dig som selv vil oprette dokument via selvbetjening.

900,-

Med TestaVivas selvbetjeningspakke har du som bruger mulighed for at oprette dine juridiske dokumenter via vores digitale platform. Du vil blive guidet hennem processen, og du styrer selv tempo og tidspunkt.

Juridisk tjek

En jurist tjekker dit dokument & sikrer, at alt er korrekt.

2.000,-

Du får 15 minutters telefonisk juridisk tjek af dit dokument med en jurist, der sikrer, at alt er korrekt. Før mødet skal du have udfyldt dokumentet. Får du brug for yderligere hjælp, kan du tilkøbe en grundigere og længere personlig rådgivning. 

Udvidet rådgivning

En jurist sikre at dokumentet er tilpasset og skræddersyet

3.250,-

Du modtager en personlig udvidet rådgivning af en jurist med udgangspunkt i dit juridiske dokument. Med denne pakke sikrer du dig, at dine dokumenter er tilpasset og skræddersyet din præcise livssituation og dit behov.