Vilkår

1 Indledning
1.1 Aftalen er gældende for TestaViva ApS og datterselskabet, TestaLegal ApS’ brugere af det af TestaViva ApS’ udviklede IT-baserede værktøj (herefter ”Værktøjet”), samt brugernes benyttelse af rådgivning ydet af TestaLegal ApS (herefter ”Rådgivningen”).
1.2 TestaViva ApS og TestaLegal ApS er herefter under et angivet som ”TestaViva”.
1.3 TestaVivas brugere er herefter anført som ”Brugeren”.
1.4 Ved at gennemlæse og acceptere nærværende vilkår, samt ved at logge ind på og benytte Værktøjet og ved benyttelsen af Rådgivningen har Brugeren samtidig accepteret betingelserne i Aftalen som værende det fulde aftalegrundlag mellem Brugeren og TestaViva vedrørende Brugerens brug af Værktøjet og benyttelse af Rådgivningen.
1.5 TestaViva oppebærer honorar fra forsikringsselskaber, pengeinstitutter og eventuelle øvrige samarbejdspartnere for formidling af ydelser til Brugeren. En ajourført liste over TestaVivas samarbejdspartnere kan findes på www.testaviva.dk.
2 TestaVivas ejerskab til Værktøjet
2.1 TestaViva ejer Værktøjet og har ophavsret til den it-programmering, der understøtter Værktøjet.
2.2 Brugeren har en ikke-eksklusiv og uoverdragelig brugsret til Værktøjet til de med TestaViva aftalte formål, hvilket vil sige Brugerens private og ikke-erhvervsmæssige anvendelse af værktøjets funktioner. Denne ret består så længe Aftalen er gældende mellem Brugeren og TestaViva, herunder så længe Brugeren har logget sig på Værktøjet.
2.3 Brugeren må ikke kopiere Værktøjet, og Brugeren må ikke selv bruge Værktøjet til andre formål end angivet i denne aftale.
2.4 Alt materiale på TestaVivas website som Brugeren har adgang til under Aftalen, herunder navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører TestaViva og dennes samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning.
2.5 Downloading og anden digital kopiering af websitets indhold eller dele heraf er alene tilladt i det omfang ophavsretslovens bestemmelser berettiger hertil, medmindre andet forudgående er aftalt skriftligt med TestaViva. Ovennævnte materiale må således ikke gøres til genstand for offentliggørelse eller fremvisning uden TestaVivas forudgående skriftlige tilladelse. Det er ligeledes ikke tilladt at ændre, kopiere, sælge eller på anden måde gengive dette website eller dele heraf, hverken analogt eller digitalt, uden TestaVivas forudgående skriftlige tilladelse.
2.6 Overtrædelse af ovenstående kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er ikke tilladt at fjerne meddelelser fra websitet eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende. Det er dog tilladt for Brugeren frit at printe materiale til eget privat ikke-kommercielt brug.
3 TestaVivas ejerskab til Værktøjet
3.1 Ved brug af Værktøjet får brugeren adgang til en række produkter fra TestaViva, herunder juridiske dokumenter til brug for testamenter og ægtepagter. Derudover får Brugeren adgang til en række produkter, som leveres af TestaVivas samarbejdspartnere. TestaViva indestår ikke for rigtigheden af de oplysninger, som TestaVivas samarbejdspartnere leverer til brug for Værktøjet.
3.2 Brugere som vælger at benytte produktet Mit Digitale Liv, kan se de særskilte vilkår og betingelser som er fastsat af udbyderen MDL ApS for produktet. Vilkår og betingelser for dette produkt, kan Brugeren læse om på TestaViva.dk nærmere bestemt https://testaviva.dk/mit-digitale-livbetingelser-og-vilkaar.
Produktet Mit Digitale Liv er udviklet og leveres af firmaet MDL ApS og alle vilkår og betingelser knyttet til brugeren af denne løsning, vil derfor være reguleret i aftaleforholdet mellem MDL ApS og brugeren, og således i alle henseender være TestaViva uafhængig.
3.3 TestaViva udvikler og opdaterer Værktøjet løbende og mindst én gang årligt med henblik på at forbedre Brugerens oplevelse og med henblik på at sikre at gældende lovgivning til enhver tid er overholdt og afspejlet i Værktøjets funktioner og produkter. TestaViva modtager gerne forslag til forbedringer og opgraderinger af Værktøjet fra Brugeren. TestaViva forpligter sig ikke til at foretage sådanne opdateringer og indarbejde sådanne forbedringer, men for det tilfælde at TestaViva måtte foretage sådanne opdateringer og indarbejde sådanne forbedringer, tilhører disse TestaViva og ikke Brugeren.
3.4 TestaViva søger altid at sikre, at Værktøjet har en høj oppetid, men TestaViva er ikke over for Brugeren ansvarlig for oppetid for Værktøjet.
4 Systemkrav
4.1 TestaViva offentliggør løbende på selskabets hjemmeside www.testaviva.dk de krav til Brugerens systemer, der er nødvendige for at gøre brug af Værktøjet.
4.2 TestaViva forbeholder sig ret til løbende at ændre de sikkerhedsrelaterede krav til Brugerens login og anvendelse af Værktøjet.
5 Licensperiode
5.1 Brugerens ikke-eksklusive og uoverdrageligebrugsret til Værktøjet er gældende, så længe Aftalen er gældende mellem parterne, herunder så længe TestaViva giver Brugeren adgang til Værktøjet. Aftalens pkt. 1, 4, 5, 7 og 10 er gældende efter Aftalens ophør.
5.2 Medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt mellem parterne, kan TestaViva til enhver tid opsige Aftalen og dermed brugsretten til Værktøjet med 14 dages varsel, såfremt ændringer i TestaVivas virksomhed eller ændringer i Værktøjet i øvrigt gør dette relevant for TestaViva. I tilfælde af opsigelse vil samtlige dokumenter vedrørende Brugeren blive fremsendt til Brugerne pr. e-mail.
5.3 TestaViva kan endvidere nægte Brugerens adgang til dele af Værktøjet eller til at benytte hele Værktøjet, såfremt særlige forhold hos Brugeren gør dette relevant for TestaViva.
5.4 Såfremt TestaViva ophører med at udbyde de tjenester, som Værktøjet understøtter, ophører licensen uden varsel.
5.5 Brugeren kan til enhver tid opsige Aftalen skriftligt overfor TestaViva ligeledes med 14 dages varsel.
5.6 I tilfælde af Aftalens ophør uanset årsag er TestaViva fortsat berettiget til at benytte Brugerens op-lysninger i anonymiseret form til statistiske, beregningsmæssige og rådgivningsmæssige formål, ligesom TestaViva fortsat er berettiget til at benytte generelle oplysninger ligeledes i anonymiseret form om policebetingelser m.v., som TestaViva har modtaget i relation til Brugerens forhold.
6 Persondatabehandling
6.1 Ved Brugerens benyttelse af Værktøjet afgiver Brugeren en række persondata til TestaViva således, at Værktøjet fungerer bedst muligt og leverer den mest relevante information til Brugeren. TestaViva opbevarer og gør brug disse oplysninger så længe opbevaringen og brugen er relevant for Brugerens anvendelse af Værktøjet.
6.2 Brugeren er dataansvarlig for de personoplysninger, som TestaViva behandler på vegne af Brugeren i henhold til Aftalen. TestaViva er databehandler. Brugeren overlader det til TestaViva at behandle de afgivne personoplysninger på Brugerens vegne i overensstemmelse med nærværende Aftale.
6.3 Persondatalovens § 41, stk. 3-5 er gældende for TestaViva frem til Persondataforordningens ikrafttræden.
6.4 Brugeren er dataansvarlig for de personoplysninger, som TestaViva behandler på vegne af Brugeren i henhold til Aftalen. TestaViva er databehandler. Brugeren overlader det til TestaViva at behandle de afgivne personoplysninger på Brugerens vegne i overensstemmelse med nærværende Aftale.
6.5 TestaVivas lagring og brug af persondata:

Såfremt en bruger ønsker at komme i kontakt med en af TestaVivas samarbejdspartnere, vil brugeren særligt og udtrykkeligt i TestaViva løsningen blive anmodet om samtykke til, at TestaViva må overlade personlige data som fx Brugerens cpr.nr, navn, e-mail, adresse mm. til TestaVivas samarbejdspartnere med det formål;

  • at sikre TestaVivas samarbejdspartnere kan tage kontakt til Brugeren
  • at sikre, at samarbejdspartneren modtager informationer, der gør at denne kan forberede og give den bedst mulige rådgiving
Brugeren vil i forbindelse med, at denne giver sit samtykke, blive oplyst omkring hvilke data der deles med samarbejdspartneren, idet kun nødvendige data videregives. Brugeren kan til enhver tid se en konkret og udtømmende liste over samarbejdspartnere her.
6.5.1 Brugeren vil på TestaViva kunne se tilbud på fx finansieringstilbud, tegning af forsikringer m.v., disse vil blive vist på grundlag af de oplysninger TestaViva har om Brugeren. Brugeren kan til enhver tid vælge ikke at være Bruger på TestaViva og anmode TestaViva om at slette Brugerens data.
6.5.2 TestaVivas samarbejdspartnere vil kun henvende direkte sig til Brugeren, såfremt Brugeren udtrykkeligt har anmodet om dette.
6.5.3 TestaViva opbevarer kun Brugerens personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål, til hvilke de er indsamlet.
6.6 TestaVivas videregivelse af Brugerens personoplysninger:
6.6.1 På www.testaviva.dk kan Brugeren finde en liste over de samtykker, som Brugeren har afgivet i forbindelse med TestaVivas behandling af personoplysninger, ligesom Brugeren på samme side til enhver tid kan tilbagekalde afgivne samtykker.
6.6.2 Med undtagelse af den overladelse af CPR-numre, der er beskrevet ovenfor i punkt 6.2. vil Brugerens personoplysninger alene blive videregivet til enheder og selskaber tilhørende TestaViva og TestaLegal, herunder datterselskaber og associerede selskaber. Brugerens personoplysninger vil ikke uden Brugerens samtykke blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse, medmindre der er hjemmel hertil i lov. TestaViva hverken benytter eller videregiver Brugerens personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder til udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre Brugeren har anmodet herom og accepteret dette.
6.6.3 TestaViva kan endvidere videregive Brugerens personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre, i det omfang dette følger af gældende lovgivning, eller TestaViva bliver pålagt videregivelse af en kompetent domstol.
6.7 Brugerens ret til indsigt i hvilke oplysninger TestaViva behandler:
6.7.1 Brugeren har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger, TestaViva behandler om Brugeren. Brugeren har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af personlige oplysninger.
6.7.2 Efter samarbejdets ophør og efter anmodning om sletning af Brugerens data er TestaViva fortsat berettiget til at opbevare og benytte Indhentede Oplysninger i anonymiseret stand til brug for statistiske formål, produktudvikling og generel, ikke-personhenførbar rådgivning.
6.7.3 TestaVivas persondatapolitik, Brugernes mulighed for at få indsigt i Indhentede Oplysninger og Brugernes mulighed for at anmode om at få rettet og/eller slettet oplysninger fremgår af TestaVivas hjemmeside, testaviva.dk.
7 Ansvar
7.1 TestaViva har tegnet en IT- og ansvarsforsikring hos HDI Forsikring på følgende vilkår:
Professionelt ansvar:

Kr. 5.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår
Kr. 2.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår som til rådighed for juridisk rådgivning udøvet af TestaLegal.

Erhvervs –og produktansvar:

Kr. 10.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår
8 Begrænsning i erstatning
8.1 TestaVivas samlede potentielle ansvar er begrænset til de forsikringssummer, der fremgår af overstående forsikringssummer.
8.2 Udover den beløbsmæssige begrænsning af et eventuelt erstatningsansvar for TestaViva, omfatter TestaVivas erstatningsansvar heller ikke følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.
9 Copyrightbestemmelse
9.1 TestaViva har udover ejerskab til Værktøjet og ophavsret til programmeringen bag Værktøjet også copyright/varemærkeretlig beskyttelse af betegnelserne TestaViva, TestaLegal, Livsguide, Livsscore og testaviva.dk. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse, videregivelse eller mangfoldiggørelse af dette materiale eller dele heraf er ikke tilladt uden TestaVivas skriftlige samtykke ifølge gældende dansk lovgivning.
10 Tvister
10.1 Tvister afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.