Vilkår - TestaViva

Vilkår

Senest opdateret: 25. maj 2021

1Indledning
1.1.Aftalen er gældende for TestaViva ApS’ brugere af det af TestaViva ApS’ udviklede IT-baserede værktøj (herefter ”Værktøjet”), samt brugernes benyttelse af rådgivning ydet af TestaViva ApS (herefter ”Rådgivningen”).
1.2TestaViva ApS er herefter under et angivet som ”TestaViva”.
1.3TestaVivas brugere er herefter anført som ”Brugeren”.
1.4Ved at gennemlæse og acceptere nærværende vilkår, samt ved at logge ind på og benytte Værktøjet og ved benyttelsen af Rådgivningen har Brugeren samtidig accepteret betingelserne i Aftalen som værende det fulde aftalegrundlag mellem Brugeren og TestaViva vedrørende Brugerens brug af Værktøjet og benyttelse af Rådgivningen.
1.5TestaViva oppebærer honorar fra forsikringsselskaber, pengeinstitutter og eventuelle øvrige samarbejdspartnere for formidling af ydelser til Brugeren. En ajourført liste over TestaVivas samarbejdspartnere kan findes på www.testaviva.dk.
2TestaVivas ejerskab til Værktøjet
2.1TestaViva ejer Værktøjet og har ophavsret til den it-programmering, der understøtter Værktøjet.
2.2Brugeren har en ikke-eksklusiv og uoverdragelig brugsret til Værktøjet til de med TestaViva aftalte formål, hvilket vil sige Brugerens private og ikke-erhvervsmæssige anvendelse af værktøjets funktioner. Denne ret består så længe Aftalen er gældende mellem Brugeren og TestaViva, herunder så længe Brugeren har logget sig på Værktøjet.
2.3Brugeren må ikke kopiere Værktøjet, og Brugeren må ikke selv bruge Værktøjet til andre formål end angivet i denne aftale.
2.4Alt materiale på TestaVivas website som Brugeren har adgang til under Aftalen, herunder navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører TestaViva og dennes samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning.
2.5Downloading og anden digital kopiering af websitets indhold eller dele heraf er alene tilladt i det omfang ophavsretslovens bestemmelser berettiger hertil, medmindre andet forudgående er aftalt skriftligt med TestaViva. Ovennævnte materiale må således ikke gøres til genstand for offentliggørelse eller fremvisning uden TestaVivas forudgående skriftlige tilladelse. Det er ligeledes ikke tilladt at ændre, kopiere, sælge eller på anden måde gengive dette website eller dele heraf, hverken analogt eller digitalt, uden TestaVivas forudgående skriftlige tilladelse.
2.6Overtrædelse af ovenstående kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er ikke tilladt at fjerne meddelelser fra websitet eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende. Det er dog tilladt for Brugeren frit at printe materiale til eget privat ikke-kommercielt brug.
3Brug af Værktøjet
3.1Ved brug af Værktøjet får Brugeren adgang til en række produkter fra TestaViva, herunder juridiske dokumenter til brug for testamenter og ægtepagter. Derudover får Brugeren adgang til en række produkter, som leveres af TestaVivas samarbejdspartnere. TestaViva indestår ikke for rigtigheden af de oplysninger, som TestaVivas samarbejdspartnere leverer til brug for Værktøjet.
3.2Med henvisning til punkt 1.5 i TestaVivas Privatlivspolitik kan TestaViva kontakte Brugeren telefonisk med henblik på at give Brugeren teknisk eller juridisk assistance, f.eks. såfremt Brugeren deltager i et pilotprojekt og ikke har aktiveret sin brugerprofil, såfremt Brugeren ikke har færdiggjort et igangværende dokument eller såfremt et af Brugeren udarbejdet dokuments vilkår varierer væsentligt fra, hvorledes denne type dokuments vilkår almindeligvis er udfærdiget.
3.3TestaViva udvikler og opdaterer Værktøjet løbende og mindst én gang årligt med henblik på at forbedre Brugerens oplevelse og med henblik på at sikre at gældende lovgivning til enhver tid er overholdt og afspejlet i Værktøjets funktioner og produkter. TestaViva modtager gerne forslag til forbedringer og opgraderinger af Værktøjet fra Brugeren. TestaViva forpligter sig ikke til at foretage sådanne opdateringer og indarbejde sådanne forbedringer, men for det tilfælde at TestaViva måtte foretage sådanne opdateringer og indarbejde sådanne forbedringer, tilhører disse TestaViva og ikke Brugeren.
3.4TestaViva søger altid at sikre, at Værktøjet har en høj oppetid, men TestaViva er ikke over for Brugeren ansvarlig for oppetid for Værktøjet.
4Annulleringer
4.1Der vil blive opkrævet et gebyr på 250 kr. hvis du annullerer dit møde senere end 72 timer før mødetidspunktet. Dette skyldes, at vores jurister afsætter tid i deres kalender til netop dit møde og ikke kan nå at booke andre kunder i det tidsrum.
5Systemkrav
5.1TestaViva offentliggør løbende på selskabets hjemmeside www.testaviva.dk de krav til Brugerens systemer, der er nødvendige for at gøre brug af Værktøjet.
5.2TestaViva forbeholder sig ret til løbende at ændre de sikkerhedsrelaterede krav til Brugerens login og anvendelse af Værktøjet.
6Licensperiode
6.1Brugerens ikke-eksklusive og uoverdrageligebrugsret til Værktøjet er gældende, så længe Aftalen er gældende mellem parterne, herunder så længe TestaViva giver Brugeren adgang til Værktøjet. Aftalens pkt. 1, 4, 5, 7 og 10 er gældende efter Aftalens ophør.
6.2Medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt mellem parterne, kan TestaViva til enhver tid opsige Aftalen og dermed brugsretten til Værktøjet med 14 dages varsel, såfremt ændringer i TestaVivas virksomhed eller ændringer i Værktøjet i øvrigt gør dette relevant for TestaViva. I tilfælde af opsigelse vil samtlige dokumenter vedrørende Brugeren blive fremsendt til Brugerne pr. e-mail.
6.3TestaViva kan endvidere nægte Brugerens adgang til dele af Værktøjet eller til at benytte hele Værktøjet, såfremt særlige forhold hos Brugeren gør dette relevant for TestaViva.
6.4Såfremt TestaViva ophører med at udbyde de tjenester, som Værktøjet understøtter, ophører licensen uden varsel.
6.5Brugeren kan til enhver tid opsige Aftalen skriftligt overfor TestaViva ligeledes med 14 dages varsel.
6.6I tilfælde af Aftalens ophør uanset årsag er TestaViva fortsat berettiget til at benytte Brugerens oplysninger i anonymiseret form til statistiske, beregningsmæssige og rådgivningsmæssige formål, ligesom TestaViva fortsat er berettiget til at benytte generelle oplysninger ligeledes i anonymiseret form om policebetingelser m.v., som TestaViva har modtaget i relation til Brugerens forhold.
7Privatlivspolitik
7.1Du kan finde vores til enhver tid gældende privatlivspolitik her.
8Ansvar
8.1TestaViva er forsikret hos Topdanmark og hos CNA Hardy, herunder:

Professionelt ansvar, op til 10.000.000,00 kr.

Erhvervs- og produktansvar, op til 10.000.000,00 kr.
9Begrænsning i erstatning
9.1TestaVivas samlede potentielle ansvar er begrænset til de forsikringssummer, der fremgår af overstående forsikringssummer.
9.2Udover den beløbsmæssige begrænsning af et eventuelt erstatningsansvar for TestaViva, omfatter TestaVivas erstatningsansvar heller ikke følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.
10Copyrightbestemmelse
10.1TestaViva har udover ejerskab til Værktøjet og ophavsret til programmeringen bag Værktøjet også copyright/varemærkeretlig beskyttelse af betegnelserne TestaViva, TestaLegal, Livsguide, Livsscore og testaviva.dk. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse, videregivelse eller mangfoldiggørelse af dette materiale eller dele heraf er ikke tilladt uden TestaVivas skriftlige samtykke ifølge gældende dansk lovgivning.
11Tvister
11.1Tvister afgøres efter dansk ret ved de danske domstole