fbpx

Hjem > Artikler > Oftest stillede spørgsmål dødsbosbehandling

Oftest stillede spørgsmål: Spørgsmål og forklaringer på dødsbosbehandling

Play Video

Indholdsfortegnelse

Hvad sker der, når en person går bort i Danmark?

Når en person er gået bort, går der ca. en uge før skifteretten får besked. Det er kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde boede der giver skifteretten besked. I skal regne med, at der går ca. tre uger før I modtager et brev fra skifteretten, hvor kontaktpersonen bliver bedt om at aftale møde med skifteretten.

 

Hvad betyder det, at jeg sidder i uskiftet bo?

At du som længstlevende ægtefælle indtræder i afdødes rettigheder og forpligtelser.

Du kan ikke gifte dig igen. Formuen gøres op og ”deles” når længstlevende går bort. Det kræver at I havde delingsformue i jeres ægteskab.

 

Hvis jeg sidder i uskiftet bo, har jeg så helt fri råderet over hele den fælles formue?

Du har en ”ejers” rådighed over formuen fra førstafdøde, og skal behandle formuen loyalt. Det betyder, at man ikke må misbruge formuen, der skal dog ret meget til før der er tale om misbrug. Det kan f.eks. være hvis man har lavet uforsvarlige investeringer, haft en meget urimeligt forbrug, tegnet en meget stor pensionsordning eller forsikring eller givet meget store gaver der står i misforhold til den formue du råder over fra førstafdøde. Det er de arvinger, der mener, at der er sket misbrug, der skal bevise dette.

Har jeg altid ret til at sidde i uskiftet bo med min afdøde ægtefælles formue?

 • Ja med formuen der er ”fælleseje”
 • Hvis boet er solvent
 • Hvis der er særlivsarvinger og de har eller vil afgive samtykke til uskiftet bo
 •  Det kræver, at man er gift for at kunne sidde i uskiftet bo, og samlevende kan ikke sidde i uskiftet bo.
 • Arveloven regulerer dog, såfremt man misbruger pengene eller giver meget store gaver væk, at så kan børnene stille krav om, at boet skiftes.

Hvad er offentligt skifte/bobestyrerbehandling?

En arving har altid ret til at anmode om bobestyrerbehandling. Hvis boet er insolvent, så skal det ske ved bobestyrerbehandling. Hvis der er tvivl om, hvem der er arving i boet, skal boet også behandles som et bobestyrerbo.

Hvis afdøde har ønsket dette i sit testamente

Hvis boets gæld er større end forventet, og arvinger ønsker at ”udbakke”.

Hvis arvingerne ikke har kunne håndtere et privat skifte, så skifteretten har bestemt, at boet skal overgå til bobestyrerbehandling

Hvilke udgifter kan trækkes fra i boet før betaling af skat?

Da der i de fleste boer skal betales boafgift(arveskat), så kan der være udgifter der vil være muligt at fratrække i boopgørelsen inden beregning af boafgift. Regninger, der såfremt man har gemt kvitteringer kan fratrække rimelige udgifter til er bl.a.:

 • Indrykning af dødsannonce
 • Udgifter til bedemand
 • Musik i forbindelse med begravelsen
 • Gravsted og indgravering
 • Pynt til kisten
 • Bespisning til begravelsen
 • Kørselsudgifter til rustvogn

Hvornår kan man lave et privat skifte

Der skal være en arving der indestår for betaling af afgifterne til staten. Alle arvinger skal være enige om, at skiftet skal ske privat og boet skal være solvent. Afdøde må ikke have bedt om anden skifteform i testamente. Det er skifteretten der godkender, om boet kan skiftes privat. Der skal udpeges en skifteværge og boet skal være afsluttet indenfor 15 md. Dog er der i undtagelsestilfælde mulighed for udsættelse af fristen, hvis f.eks. man er i proces med et hussalg eller lignende der er planlagt afsluttet snarest.

Hvad sker der praktisk i det private skifte?

Der skal ske en indrykning af proklama. Boet skal sørge for at opsige lejebolig/sætte hus til salg, sælge og omregistrere bil, sælge værdipapirer eller overveje hvornår et salg kunne være aktuelt. Opsige abonnementer/forsikringer mv. Vær opmærksom på, at f.eks. hus/indbo forsikring skal bestå indtil boligen er afviklet-

Hvor lang tid tager en bobebehandling?

Afhænger helt af boets størrelse, om der er fast ejendom, og om hvilken skifteform der er valgt af skifteretten. Et privat skifte skal være afsluttet senest 1 år efter afdøde afgik ved døden. Hvis boet behandles som et bobestyrerbo skal boet være endeligt afsluttet senest 2 år efter afdøde afgik ved døden.

Hvad betyder proklama?

I forbindelse med bobehandlingen indrykker skifteretten et proklama i Statstidende. Det betyder, at der ”efterlyses” kreditorer, hvori disse opfordres til at foretage en anmeldelse af deres krav inden for en særlig fastsat frist. Et proklama bliver offentliggjort i Statstidende som i dag er digitalt.

Jer er arving, og har intet hørt fra skifteretten?

Skifteretten kontakter udelukkende i første omgang, den der er anført som kontaktperson på dødsattesten.

Hvad skal jeg som kontaktperson forberede mig på inden telefonmødet med skifteretten?

Inden mødet med skifteretten er det en god ide at undersøge om afdøde har et testamente. At

fremfinde en evt. ægtepagt. Have oplysninger klar på alle arvingers navne, adresser og cpr-nr. At fremfinde udskrift af afdødes konti og værdipapirer, samt oplysning om afdødes evt. faste ejendomme.

Hvad sker der med afdødes facebook/instagram og andre sociale medier?

Hvis man er kontaktperson i boet, kan tjekke efter i afdødes e-boks, om afdøde har uploadet et digitalt testamente. Ellers kan det tænktes, at der er andre steder, det er registreret.

Hvad koster det at få TestaViva til at hjælpe med at afvikle boet?

Afhængig af kompleksiteten i boet, herunder boets økonomi, formue og arveforhold koster det mellem 19.500 og opefter. Du har altid mulighed for at få en uforpligtende samtale med en af vores specialister indenfor dødsbobehandling hvor mulighederne kan drøftes og det koster ikke noget.

Hvad er boafgiften?

Kort fortalt er boafgift en afgift, som staten opkræver inden udbetaling af arv. Hvor stor afgiften er, afhænger helt konkret af, den familierelation man har med afdøde. Havde afdøde en ægtefælle eller en registreret partner skal der slet ikke betales afgift til staten af arven. Andre der arver skal betale enten 15 % i boafgift og desuden en tillægsboafgift. Der er et bundfradrag, der kan fratrækkes inden beregningen af afgiften og for 2024 er beløbet 333.100 kr. i alt for dødsboet totalt.

 • De 15 % som der skal betales efter bundfradrag er:
 •  A) afdødes afkom, stedbørn og disses afkom,
 • b) afdødes forældre,
 • c) afdødes barns eller stedbarns ikke fraseparerede ægtefælle, uanset om barnet eller stedbarnet lever eller er afgået ved døden,
 • d) personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl er ophørt alene på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, eller en person, der på tidspunktet for dødsfaldet levede sammen på fælles bopæl med afdøde og venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde, herunder også når den fælles bopæl er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig,
 • e) afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle,
 • f) plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet.
 • Stk. 3. Der skal endvidere betales en tillægsboafgift på 25 pct. af den del af værdierne, hvortil der er knyttet betingelser, som bevirker, at det ikke inden afgiftens betaling vides, om værdierne kan blive omfattet af tillægsboafgiften.
 • Stk. 4. Hvis afdøde ikke har efterladt sig afkom, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse på aktier og virksomheder, som tilfalder afdødes søskende og disses børn og børnebørn, hvorefter reglerne om tillægsboafgift ikke finder anvendelse, når betingelserne i § 1 a, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2 og 3, er opfyldt. Foretager arvingen eller legataren inden udløbet af en periode på 3 år fra udlodningen direkte eller indirekte en hel eller delvis overdragelse af aktier eller virksomheder, der er omfattet af 1. pkt., skal der betales tillægsboafgift efter stk. 2 af denne del af arven, idet forhøjelsen af afgiften dog reduceres forholdsmæssigt til den
 • andel af 3-årsperioden, som ikke er udløbet ved overdragelsen. Afgiftspligten efter 2. pkt. påhviler arvingen eller legataren. § 1 b, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.
 • Alle andre, hvilket vi sige, dem der ikke er nævnt ovenfor, skal betale 15% efter beregning af bundfradrag + 25 % i tillægsboafgift.

Der er ikke et testamente - hvad gør vi?

Hvis afdøde ikke har lavet et testamente, er det arveloven der bestemmer, hvem der skal arve og hvordan afdødes værdi skal fordeles ud. Ifølge arveloven så bliver boet delt imellem ægtefællen og livsarvinger. Hvis der kun er livsarvinger, så arver de det hele og havde afdøde kun en ægtefælle, vil ægtefællen arve alt. Uden hverken livsarvinger eller ægtefælle vil arven først og fremmest blive udbetalt til forældrene og er de ikke i live vil arven gå til afdødes søskende eller deres efterkommere. Til sidst, hvis der ikke er nogen af ovenstående, går arven til bedsteforældre og hvis de ikke er i live så deres børn. Det er så også sidste mulighed for fordeling af arv, før arven går direkte i statskassen.

Der er kun gæld i boet, hvad gør vi?

Som udgangspunkt er det dødsboet som vil hæfte for den gæld der eventuelt ikke er dækning for. Efter tidsfristen for proklamafristen, som er otte uger for kreditorerne at anmelde deres krav, vil arvingerne kunne danne sig et overblik over boets estimerede værdi og der kan arvingerne bestemme, hvordan boet skal skiftes. Såfremt boets værdier er under 51.000 kr. (2024) efter betaling af rimelige udgifter til begravelse eller bisættelsen, vil arvingen/kontaktpersonen få resten af boets værdier udleveret og her vil der ikke være tale om hæftelse for gæld som udgangspunkt. Hvis man fra starten ved, at boet er insolvent, vil boet blive behandlet som et insolvent dødsbo, og skifteretten vil udpege en autoriseret bobestyrer til at opgøre boet.

 

Hvis boet bliver behandlet som et privat skifte som et solvent bo, og det senere viser sig, at der ikke er overskud i boet, vil arvingerne efterfølgende kunne bakke ud, og overlade bobehandlingen til en bobestyrer. Det kræver dog, at arvingerne ikke allerede har udtaget genstande, ejendele eller lignende og såfremt dette er sket, skal disse tilbageleveres til boet.

Skal TestaViva hjælpe med dødsbobehandling?

Hos TestaViva har vi dødsbospecialister klar til at hjælpe dig bedst muligt

Fra 12.500,-

Vælg den rigtige løsning for dig

Har du brug for juridisk tjek?

Du får 15 minutters telefonisk juridsk tjek af dit dokument med en jurist,
der sikrer, at alt er korrekt.

Er du sikret juridisk?

Hos TestaViva kan du teste hvilke juridiske dokumenter du bør have. Tag testen og svar på enkelte spørgsmål omkring din livssituation for at blive klogere på hvilke juridiske dokumenter du bør have.