Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for TestaViva.dk - TestaViva

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for TestaViva.dk

1.Anvendelse
1.1Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om salg af abonnomenter online via internetportalen www.TestaViva.dk. TestaViva DK ApS, CVR 38364154, (”Virksomheden”) salg og levering af serviceydelser inden for levering af online baseret juridiske dokumenter ved køb via abonnement til privatkunder (”Kunden”).
2.Aftalegrundlag
2.1Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til Kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser sendt i e-mails eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.
2.2Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.
3.Serviceydelser
3.1Standard. De tjenesteydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, lever op til sædvanlig faglig standard.
3.2Kundens medvirken. Kunden skal give Virksomheden adgang til personlige oplysninger, for at Virksomheden kan udføre serviceydelserne.
3.3.Lovgivning og standarder. Virksomheden er kun ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder og kan anvendes til konkrete formål, hvis Kunden nøje har fulgt de instruktioner, som gives i forbindelse med gennemførelse af købet. Hvis Kunden er i tvivl om sine valg ved køb af abonnement og de dertilhørende juridiske dokumenter, bør Kunden vælge at lade en advokat gennemgå Kundens forhold og rådgive herom.
4.Pris og betaling
4.1Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er inklusive moms.
4.2Betaling. Kunden skal betale for Virksomhedens ydelse ved afslutningen af købet og forud for modtagelse af den anmode rådgivning og/eller specifikke dokumenter.
5.Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
5.1Tilbud. Virksomhedens priser på hjemmesiden 1. august. 2017 er at anse som opfordring til Kunden om at handle med Virksomheden på disse vilkår. Accept fra Virksomheden foreligger, når Kunden modtager en ordrebekræftelse. Først herefter er der indgået en aftale.
5.2Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt straks efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.
5.3Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.
5.4Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og Kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal Kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 1 arbejdsdag efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er Kunden bundet af ordrebekræftelsen.
6.Levering
6.1Leveringstid. Virksomheden leverer serviceydelserne i umiddelbar forlængelse af virksomheden har fremsendte ordrebekræftelse.
6.2Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den hurtigst muligt meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke meddeles skriftligt til Virksomheden inden 14 dage efter modtagelse af ydelsen, kan den ikke senere gøres gældende.
6.3Kunden fraskriver sig 14 dages fortrydelsesret i henhold til Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 13, idet Virksomhedens ydelse er af digitalt indhold og ikke leveres på et fysisk medium, og idet udførelsen er påbegyndt med Kundens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at Kunden dermed mister sin fortrydelsesret.
7.Ansvar
7.1Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget. Kunden bliver i købsforløbet på Virksomhedens hjemmeside grundigt vejledt om de valg, som skal træffes. Men også om at Kunden har mulighed for at konsultere advokat, hvis Kunden er i tvivl. Kundens tilvirker under eget ansvar sit juridiske dokument, og Virksomheden kan derfor ikke mødes med mangelskrav af nogen art, så længe oplysningerne på hjemmesiden er korrekte.
7.2Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab.
7.3Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.
8.Immaterielle rettigheder
8.1Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.
9.Fortrolighed
9.1Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
9.2Forbud mod kopiering. Kunden må ikke på utilbørlig måde videregive et købt produkt til andre således at denne eller disse bliver i stand til at kopiere dette.
10.Gældende lov of værneting
10.1Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret. Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.